Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Alle offertes, verkopen en leveringen van ToiZZ BV, gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen ‘verkoper’, vinden plaats onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. De wederpartij van verkoper zal in deze voorwaarden worden aangeduid als ‘koper’.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard door de verkoper.

3. Voorwaarden en/of bedingen die door koper zijn overeengekomen met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen die in opdracht van verkoper optreden, binden verkoper uitsluitend indien deze voorwaarden en/of bedingen door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

4. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper het recht verliest om in andere gevallen naleving van deze bepalingen te verlangen.

Artikel 2 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen koper en verkoper komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod verkoper heeft bereikt. Indien bij de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien verkoper aan koper heeft bericht met deze voorbehouden of wijzigingen in te stemmen.

2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

3. Indien tussen koper en verkoper een afwijkende conditie wordt overeengekomen, geldt deze ten hoogste voor het kalenderjaar waarin deze is overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen en offertes

1. De prijzen van de goederen worden door verkoper vastgesteld en exclusief BTW vermeld. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in een offerte geldig gedurende een periode van veertien dagen.

2. De prijzen die vermeld staan op door verkoper verstrekte prijslijsten, bestelboeken en de website kunnen door verkoper gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De goederen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de dag waarop koper deze heeft aanvaard.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Indien gedurende de periode tussen verkoop en levering ten gevolge van overheidsmaatregelen, toeslagen en/of belastingen worden ingevoerd of gewijzigd, is verkoper gerechtigd deze bij de levering door te berekenen. Deze nieuwe prijs geldt in dat geval als de overeengekomen prijs.

5. Indien gedurende de periode dat een offerte loopt in het land van herkomst van de aangeboden artikelen een verandering van de wisselkoersen optreedt, is verkoper gerechtigd de offerte overeenkomstig deze veranderingen aan te passen.

6. Indien het totaalbedrag van een order EUR 350,00 ex BTW of meer bedraagt, worden de goederen franco huis geleverd, voor zover daadwerkelijk voor een bedrag van EUR 350,00 netto wordt geleverd en voor zover het afleveradres in Nederland ligt. Indien het afleveradres buiten Nederland ligt, worden de goederen franco tot aan de Nederlandse grens danwel de loods in de haven geleverd.

7. Verkoper is gerechtigd het in lid 6 bedoelde bedrag zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen door aanpassing aan het prijsindexcijfer of de gestegen vrachtkosten. Wanneer ten gevolge van overheidsmaatregelen en/of verhoging van binnenlandse vrachttarieven de vervoerskosten sterker stijgen dan het prijsindexcijfer, mag verkoper een toeslag op de factuur berekenen als bijdrage in de vrachtkosten.

8. Bij zendingen beneden de franco-grens zal een door verkoper vast te stellen bedrag aan vrachtkosten en/of een bijdrage in de administratie- en afhandelingskosten aan koper worden doorberekend.

9. Restanten van een order die niet leverbaar zijn op het moment van verzending worden niet nageleverd, tenzij anders overeengekomen. Eventuele naleveringen vinden franco plaats, zodra verkoper de na te leveren goederen beschikbaar heeft. Mocht verkoper, ongeacht welke oorzaak, zijn verplichting tot nalevering niet na kunnen komen, dan heeft koper geen recht op enige schadevergoeding van verkoper.

Artikel 4 Verpakking en verzending

1. De wijze waarop de goederen worden vervoerd staat ter vrije keus van verkoper.

2. Verkoper verbindt zich tegenover koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

3. De goederen zullen door verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen. Indien koper verkoper slechts op bepaalde tijden in de gelegenheid stelt de goederen te (laten) bezorgen, is verkoper gerechtigd de eventuele extra kosten bij koper in rekening te brengen.

Artikel 5 Opslag

1. Indien koper om welke reden dan ook niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal verkoper – voor zover zijn opslagmogelijkheden dat toelaten – op verzoek van koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij aan koper zijn geleverd.

2. Koper is verplicht aan verkoper de opslagkosten volgens het bij verkoper gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 6 Levering, eigendomsovergang en risico

1. De verkoper zal de goederen leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

2. Is een leveringstermijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn zal koper aan verkoper een redelijke termijn bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Algemene Voorwaarden ToiZZ BV oktober 2013

3. Behoudens het gestelde in lid 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op koper overgaan bij aflevering. Als tijdstip van levering geldt het begin van het vervoer van de goederen naar het adres van koper. De goederen worden vervoerd voor risico van de koper.

4. Alle door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op koper op het moment waarop de goederen in de macht van koper worden gebracht.

5. Indien bij verkoper redelijke twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is verkoper bevoegd de levering uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper door deze vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 7 Overmacht

1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft koper, voor zover door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden mits de daarvoor verschuldigde koopsom is voldaan.

Artikel 8 Betaling

1. Alle goederen dienen vooraf of bij aflevering te worden betaald.

2. Verkoper kan met koper overeenkomen dat koper de goederen niet bij aflevering hoeft te betalen, maar binnen een door verkoper gestelde termijn. In deze gevallen dienen facturen, tenzij anders overeengekomen en/of uitdrukkelijk anders op de factuur staat vermeld, binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, te worden betaald en zonder aftrek van enig bedrag of korting, hoe ook genaamd, anders dan op de factuur staat vermeld. Indien binnen acht dagen wordt betaald, mag 2% betalingskorting van de factuur worden afgetrokken. Indien koper op de vervaldag niet heeft betaald, is hij maandelijks een kredietbeperkingstoeslag van 2% over het totale factuurbedrag verschuldigd.

3. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is koper van rechtswege in verzuim. In ieder geval vanaf de dertigste dag na de factuurdatum is koper over het factuurbedrag of het nog niet betaalde gedeelte daarvan, de wettelijke rente aan verkoper verschuldigd.

4. Betaling door koper aan een derde bevrijdt koper niet van zijn betalingsverplichting jegens verkoper, tenzij verkoper vooraf schriftelijk met deze wijze van betaling heeft ingestemd.

5. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering of anderszins in mindering te brengen en/of te verrekenen.

6. Indien koper in gebreke is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Voor zover verkoper hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient koper de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9 Garantie

1. De door verkoper te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2. De in lid 1 genoemde garantie is beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 10 Klachten

1. Indien een zending waarneembaar beschadigd wordt aangeboden, dient de koper dadelijk door de vervoerder proces-verbaal op te laten maken. Tevens dient de koper per omgaande, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen verkoper schriftelijk over de beschadiging te informeren.

2. Koper is gehouden het geleverde te controleren zodra de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.

3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.

4. Alle klachten dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Eventuele retourzendingen door koper dienen franco aan verkoper te geschieden. ToiZZ BV , Kalkovenweg 48, 2401 LK Alphen Aan Den Rijn KvK: 63189852 BTW nummer: NL855129918B01 Tel: +31634864455 Algemene Voorwaarden ToiZZ BV oktober 2013 5. Indien koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen. 6. Het recht van koper om te reclameren vervalt in ieder geval na verloop van 1 jaar na levering van de goederen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van verkoper voor enigerlei schade is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed, danwel tot een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van verkoper.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede uit eerder tussen partijen gesloten overeenkomsten te voldoen, heeft verkoper het recht zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze danwel eerdere overeenkomsten op te schorten tot koper aan alle verplichtingen heeft voldaan.

2. Onverminderd het bepaalde in de wet omtrent ontbinding en onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden, heeft verkoper in de volgende gevallen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, te ontbinden indien: – koper in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of wordt verleend, of door beslaglegging, onder curatele-stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest; – koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet; – omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis zijn gekomen goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen; – door vertraging aan de zijde van koper niet langer van verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3. In geval van ontbinding (annulering van een order daaronder begrepen) is koper aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit voor koper bestelde of gereedgemaakte goederen, winstderving, transportkosten en eventuele buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarbij verkoper partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leiden.

3. Indien koper gevestigd en/of woonachtig is buiten Nederland is de Nederlandse rechter, en wel de Rechtbank te Leiden, bevoegd over een eventueel geschil te oordelen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda